Supervision (PhD & Masters)

PhD (Doctor of Philosophy) : 20 Graduated

 

Name

Title

Year Graduated

1

Sabri Ahmad

Kesan Strategi Pengajaran ke atas Gaya Pembelajaran, sikap dan pencapaian dalam matematik.

2007

2

Roslina bt Radzali

Kepercayaan matematik, metakognisi, perwakilan masalah dan penyelesaian masalah matematik dalam kalangan pelajar

 

2008

Co with Prof Dr Subahan

3

Ismail Hj Raduan

Model Proses Berfikir Penyelesaian Masalah Matematik Berayat Murid Tingkatan Lima Yang Berpencapaian Tinggi dan Rendah

 

2009

4

Zunariah bt Mahamad

Pembangunan dan Keberkesanan Kalkulator Grafik Dalam Pengajaran dan pembelajaran matematik

2010

5

Zulkarnain

Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Melalui Soalan Berayat Berbentuk Kontekstual: Kajian Tindakan Di Sekolah Rendah Provinsi Riau, Indonesia

2011

6

Siti Mistima Maat

Hubungan Antara Kepercayaan Matematik, Amalan Pengajaran dan Pengetahuan Pedagogi kandungan Guru Matematik Sekolah Menengah

2011

7

Mazlini Adnan

 

Kepercayaan matematik dan hubungannya dengan pengetahuan konseptual dan pengalaman matematik dalam kalangan guru pra-perkhidmatan

2012

8

Yusminah Mohd Yusof

 

Pengajaran dan pengetahuan pedagogical isi kandungan guru dalam pengajaran algebra Ting 2.

2012

9

Abdul Halim Bin Abdullah

 

Pembangunan dan keberkesanan fasa-fasa pembelajaran geometri van hiele dengan strategi pembelajaran pembentukan konjektur dlm persekitaran perisian geometer's sketchpad

2013 (GOT)

10

Faridah Binti Salleh

 

Keupayaan menjanakan masalah statistik dalam kalangan guru

2013

11

Hutkemri

 

Pembangunan dan Keberkesanan Modul Perisian Geogebra Ke Atas Pengetuan Konseptual dan pengetahuan prosedural Matematik Pelajar Sek. Men. Atas (SMA)

2013

12

Tuan Salwani Awang @Salleh

Kesan pengintegrasian Maple terhadap Kefahaman konseptual, kefahaman prosedural dan kesedaran metakognitif dalam kalkulus kamiran

2014 (GOT)

13

Nasaruddin Abdullah

Keberkesanan pendekatan penyelesaian masalah matematik berayat berasaskan strategi berfikir melalui keupayaan perwakilan visualisasi

2014

Co with Prof Dr Lilia Halim

14

Pardimin

Model faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi kerja guru matematik smp negeri di daerah istimewa yogyakarta

2015

15

Hamden Gani

Gaya pengajaran matematik dalam kalangan guru cemerlang sekolah

Rendah

2015

 

16

Lu Chung Chin

Pembangunan dan keberkesanan modul Berasaskan pendekatan permainan (MBPP) dalam pendidikan awal matematik prasekolah

2015

 

17  Putri Yuanita Pembangunan dan Keberkesanan Modul Pendidikan Matematik Realistik 2016
18  Norziah Othman Nilai dalam Pendidikan Matematik 2017 
19  Noziati Borhan Kepercayaan matematik, sikap dan amalan pengajaran guru permulaan 2017
20  Lohgheswary, N Pembangunan dan Penilaian Modul Matematik Kejuruteraan Mengunakan Model Rasch 2018 (Co-Superviser)
21  Hazram Ismail Pengetahuan Teknologi Isi Kandungan, Efikasi Kendiri dan Keinginan Menggunakan Teknologi Bakal Guru Matematik 2018, Passed Viva

 

Master/Sarjana (Research & Coursework): 13 Graduated

 

1

Ibrahim

Analisis Kesilapan Murid Menyelesaikan Kesilapan Persamaan Kuadratik di S.M. Pertama, Daerah Jambi, Indonesia

2009

2

Hutkemri

Kesan Strategi Pemetaan Informasi Matematik Terhadap Pemahaman Konsep Pelajar

2009

3

Muzakkir Bin Syamaun

Kesan Pendekatan Matematik Realistik ke atas pencapaian dan sikap pelajar terhadap matematik

2010

4

Agus Rizal

Pemahaman Konseptual dan Kepercayaan Pelajar Terhadap Matematik Untuk Topik Integral

2010

5

Nik Noralhuda Nik Mohamed

Pengetahuan konseptual, procedural dan kesedaran metakognitif dalam kelas matematik sekolah Menengah

2011

6

Norulbiah Bt Ngah

Keupayaan Pelajar dalam menjana masalh matematik

2013

7

Mohd Zamri Bin Abdullah

Pembinaan dan Penilaian Modul P &P Berasaskan Perisian Geogebra

2013

8

Khoo Swee Chan

Kaedah Latih Tubi Bervariasi Ke Arah meningkatkan Pencapaian Cemerlang Dalam Matematik Tambahan

2013

9

Ayu Erlina

Kesan penggunaan perisian geogebra ke atas keupayaan

penyelesaian masalah dan pencapaian matematik pelajar

2013

10

Azurah Mohd Johar

Analisis kesilapan bagi tajuk pecahan  dalam kalangan murid tahun empat

2014

11 Norhidayah Addenan Pengajaran Konsep Dan Penggunaan Strategi Kognitif Peringkat Tinggi Dalam Kalangan Guru Matematik Sekolah Menengah 2016
12

 Erina Jamaludin

Penguasaan Murid Linus Terhadap Empat Operasi Asas Matematik

 

 2017

13 Syarifah Fatimah Syed Sidki Keupayaan menyelesaikan masalah bukan rutin bakal guru matematik  2017

 

Master/Sarjana (Coursework): 45 Graduated